باشگاه رزمی بانوان دالوند در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران

توضیحات
نام
موقعیت
در صورتی که میخواهید آگهی شما در این صفحه نشان داده شود به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.
آدرس
در صورتی که میخواهید آگهی شما در این صفحه نشان داده شود به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.
موبایل
منقضی شده است.
به روز رسانی 5 ماه و 1 روز و 1 ساعت و53 دقیقه 4 ثانیه پیش
باشگاه رزمی محمد حسین دالوند با آموزش مبتدی و تخصصی ورزش های رزمی بانوان در شهرک غرب در خدمت هنرجویان عزیز میباشد .
باشگاه رزمی دالوند برگزار کننده کلاس کیک بوکس خانم ها و آقایان در شهرک غرب و سعادت آباد میباشد .
آموزش تخصصی بوکس بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و همچنین آموزش تخصصی بوکسینگ بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد را از از باشگاه بوکس و ورزشهای رزمی دالوند بخواهید .

باشگاه رزمی بانوان دالوند مرکز آموزش مبتدی و حرفه ای انواع ورزش های رزمی بانوان از جمله آموزش کیک بوکس بانوان و آقایان در شهرک غرب و نیز آموزش موی تای بانوان در شهرک غرب و همچنین آموزش دفاع شخصی بانوان شهرک غرب میباشد .

باشگاه رزمی محمد دالوند در شهرک غرب
باشگاه رزمی بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد
آموزش مبتدی و تخصصی کیک بوکس آقایان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی و تخصصی کیک بوکس خانم ها در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه رزمی بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش ورزش رزمی بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش ورزش رزمی بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش ورزش رزمی بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی ورزش رزمی بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی ورزش رزمی بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی ورزش رزمی بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای ورزش رزمی بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای ورزش رزمی بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای ورزش رزمی بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی ورزش رزمی بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی ورزش رزمی بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی ورزش رزمی بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه بوکس بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه بوکس بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه بوکس بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش بوکس بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش بوکس بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش بوکس بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی بوکس بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی بوکس بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی بوکس بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای بوکس بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای بوکس بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای بوکس بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی بوکس بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی بوکس بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی بوکس بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه کیک بوکسینگ بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه کیک بوکسینگ بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه کیک بوکسینگ بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش کیک بوکسینگ بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش کیک بوکسینگ بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش کیک بوکسینگ بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی کیک بوکسینگ بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی کیک بوکسینگ بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی کیک بوکسینگ بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای کیک بوکسینگ بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای کیک بوکسینگ بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای کیک بوکسینگ بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی کیک بوکسینگ بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی کیک بوکسینگ بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی کیک بوکسینگ بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه کیک بوکس بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه کیک بوکس بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه کیک بوکس بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش ورزش کیک بوکس بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش ورزش کیک بوکس بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش ورزش کیک بوکس بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی ورزش کیک بوکس بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی ورزش کیک بوکس بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی ورزش کیک بوکس بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای ورزش کیک بوکس بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای ورزش کیک بوکس بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای ورزش کیک بوکس بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی ورزش کیک بوکس بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی ورزش کیک بوکس بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی ورزش کیک بوکس بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه موی تای بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه موی تای بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه موی تای بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش موی تای بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش موی تای بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش موی تای بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی موی تای بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی موی تای بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی موی تای بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای موی تای بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای موی تای بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای موی تای بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی موی تای بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی موی تای بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی موی تای بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه دفاع شخصی بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه دفاع شخصی بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
باشگاه دفاع شخصی بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش دفاع شخصی بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش دفاع شخصی بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش دفاع شخصی بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی دفاع شخصی بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی دفاع شخصی بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش تخصصی دفاع شخصی بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای دفاع شخصی بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای دفاع شخصی بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش حرفه ای دفاع شخصی بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی دفاع شخصی بانوان شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی دفاع شخصی بانوان در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران
آموزش مبتدی دفاع شخصی بانوان محدوده شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران

کد آگهی : 130947 بازدید :1749

روزانه هزاران آگهی در سایت "ایران گو" منتشر می شود. سایت ” ایران گو" صرفا به معرفی کالا ها ، خدمات و نیازمندی های شهروندان می پردازد ، لذا هیچ گونه مسئولیتی در قبال محتوای آگهی و پرداخت های مالی کاربران ندارد.لطفا هنگام داد و ستد در فضای مجازی ، از صحت ادعای آگهی دهندگان اطمینان لازم را به دست آورید.برای کسب اطلاعات بیشتربه سایت پلیس فتا مراجعه نمایید :www.cyberpolice.ir

جدیدترین آگهی های ورزشهاي رزمي 10 مورد
    آموزش کیک‌بوکسینگ و تای‌بوکسینگ و  آموزش تخصصی تمرینات تنفسی و تمرکزی

آموزش کیک‌بوکسینگ و تای‌بوکسینگ و آموزش تخصصی تمرینات تنفسی و تمرکزی

باشگاه بوکس دیباجی
1403/2/3 5:21:01 ✸✸✸✸✸✸✸

باشگاه بوکس دیباجی آموزش کیک‌ بوکسینگ و تای‌ بوکسینگ در شمال تهران آموزش تخصصی تمرینات تنفسی و تمرکزی آموزش بوکس در فرمانیه تهران ** آموزش و یادگیری بوکس را…

باشگاه رزمی بانوان دالوند در شهرک غرب و سعادت آباد و  شمال غرب تهران

باشگاه رزمی بانوان دالوند در شهرک غرب و سعادت آباد و شمال غرب تهران

محمد حسین دالوند
1402/8/30 6:04:01

باشگاه رزمی محمد حسین دالوند با آموزش مبتدی و تخصصی ورزش های رزمی بانوان در شهرک غرب در خدمت هنرجویان عزیز میباشد . باشگاه رزمی دالوند برگزار کننده کلاس کیک بوکس خا…

آموزش  بوکس و کیک بوکسینگ و دفاع شخصی و فیتنس

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ و دفاع شخصی و فیتنس

باریکابی
1400/8/10 8:54:34

تمرینات هوازی و کار با دمبل و کش و حرکات ایستگاهی همراه با آمورش ضربات کیک بوکسینگ و دفاع شخصی و مبارزات آزاد خیابانی توسط مربی خانم و آقا قهرمان مسابقات کیک بوکسینگ …

آموزش  آی‌کی‌دو  و دفاع شخصی

آموزش آی‌کی‌دو و دفاع شخصی

علی صفر علی
1397/10/20 4:45:02

آموزش قدم به قدم دفاع شخصی اموزش آي كي دو و دفاع شخصي زير نظر مستقيم استاد علي صفرعلي رياست سبك آي كي دو - صفرعلي دوجو در ايران باشگاه آي كی دو در شهرری با سال‌ها سابق…

مجتمع آموزشی هدی - هنر تای چی چوان

مجتمع آموزشی هدی - هنر تای چی چوان

خانم داوودی
1396/6/8 13:54:28

مجتمع آموزشی هدی - هنر تای چی چوان قابل توجه بانوان علاقه مند به ورزشهای تمرکزی و هوازی آموزش هنر تای چی چوان ورزشی کاملا هوازی و کششی آموزش jibin gong tai chi آموزش فرم های…

آموزش نين جوتسو نينجا

آموزش نين جوتسو نينجا

akbari
1396/5/31 12:40:32

آموزش هنرهای رزمی نینجا دفاع شخصی سلاح سرد پنج نوع شیوه ی مبارزاتی درگیریهای خیابانی آکروبات رزمی و... بدون محدودیت سنی وجسمی در آکادمی نینجا تهران توسط سنسی وحید اکب…

 ورزش های نابینایان و کم بینایان

ورزش های نابینایان و کم بینایان

0
1396/5/24 9:36:10

فدراسیون ورزشی

آموزش عمومي ، خصوصي و نيمه خصوصي تاي جي چوان و چي كونگ

آموزش عمومي ، خصوصي و نيمه خصوصي تاي جي چوان و چي كونگ

رضاعابدین پور
1396/5/23 11:07:42

آموزش تاي جي چوان سنتي و مدرن(مسابقاتي) بدون سلاح و با سلاح :شمشير و بادبزن آموزش چي كونگ جهت آرامش ذهن و كاهش استرس همچنين بهبود بيماري ها تويي شو مبارزات حسي مبارزات…

آموزش خصوصی سبک جیت کان دو JEET KUNE DO

آموزش خصوصی سبک جیت کان دو JEET KUNE DO

استاد کوه کمری
1396/5/9 15:41:48

آموزش خصوصی سبک جیت کان دو JEET KUNE DO آموزش توسط استاد کوه کمری بنیانگذار و رئیس سبک آموزش سان شو ، آموزش سلاح های سرد ، آموزش دفاع شخصی ، به روش جیت کان دو جیت کان دو خصو…

سبک بوکاتور

سبک بوکاتور

محمد آسترکی
1396/5/9 12:04:51

سبک بوکاتور موی بوران - بوکاتور زیر نظر فرشید حیدری خان 14 - فدراسیون جهانی موی بوران WMBS دان 7 - فدراسیون جهانی کیک بوکسینگ WKN ریاست سبک بوکاتور ایران زیر نظر فدراسیون …